top of page

Tietosuojaseloste

Tutustu asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, sidosryhmiä sekä nettisivukävijöitä koskevaan tietosuojaselosteeseen. 

Käsittelemme henkilötietoja voimassa olevan EU-tietosuojasääntelyn ja kansallisen tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa asiakkaillemme, tutkimuskyselyidemme saajille ja nettisivukävijöille, mitä henkilötietoja keräämme, kuinka tällaisia tietoja käytetään ja käsitellään sekä niistä oikeuksista, joita sinulla on.
 
Rekisterinpitäjä:

Nimi:                               Olson & Puskala Oy

Y-tunnus:                         14776758

Osoite:                            Hitsaajankatu 4

Postinumero:                  00810

Postitoimipaikka:            HELSINKI

Puhelinnumero:              09 6818520

Sähköpostiosoite:          info@sponsorinsight.fi

 

Tietosuojavastaava:

Yritys:                               Olson & Puskala Oy

Nimi:                                Klaus Virkkunen

Osoite:                             Hitsaajankatu 4

Postinumero:                   00810

Postitoimipaikka:             HELSINKI

Puhelinnumero:               09 6818520

Sähköposti:                      klaus.virkkunen@sponsorinsight.fi

Määritelmät:

 

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

 

Asiakkaalla tarkoitetaan niiden yritysten ja muiden yhteisöjen (jäljempänä ”yritys”) yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on asiakassuhde.

 

Potentiaalisilla asiakkailla tarkoitetaan sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjä pyrkii luomaan asiakassuhteen.

 

Sidosryhmillä tarkoitetaan sellaisia yritysten yhteyshenkilöitä, joiden kanssa Rekisterinpitäjällä on yhteistyösuhde (esimerkiksi palveluja Rekisterinpitäjälle tuottavien yritysten edustajat) taikka muu yhteys (esimerkiksi median edustajat tiedottamistoiminnan osapuolina sekä yhteiskunnalliset päättäjät yhteiskuntasuhdetoimintaan liittyen).

 

Emme kerää tai tallenna yksityishenkilöiden henkilötietoja voimassaolevan EU-tietosuojasääntelyn ja kansallisen tietosuojasääntelyn tarkoittamalla tavalla. Tutkimuskyselyissä käytettävien yksittäisten yhteystietojen käsittelystä kohdassa ” Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?/Kyselytutkimukset)

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Keräämme alla kuvattuja henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat tarkemmin kuvattu jäljempänä:

 

Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin (yhteen tai useampaan samanaikaisesti):

Kyselytutkimukset:

 

Tapahtumissa tai muissa tilanteissa kerättyjen yhteystietojen käyttöön kysytään erikseen lupa. Tällöin Rekisterinpitäjä voi lähettää kyseiseen tapahtumaan tai tilanteeseen liittyvän tutkimuskyselyyn joka on anonyymi eli yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. Vastauksia käsitellään ainoastaan koostetussa muodossa.

 

Jos Rekisterinpitäjän asiakkaan toimeksiannosta toteuttava kyselytutkimus toteutetaan kolmannen osapuolen kautta (esimerkiksi sähköinen linkki tutkimukseen lipunmyyntiyrityksen tai vastaavan kautta), sovelletaan kolmannen osapuolen ehtoja.

 

Emme käsittele, kerää tai tallenna kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja yksittäistä yhteystietoa lukuun ottamatta tutkimuskyselyitä varten. Henkilötieto poistetaan heti tutkimuksen päätyttyä. Kyselytutkimusten vapaaehtoisesti jätetyistä yhteystiedoista kohdassa” Tutkimuksissa järjestettävät arvonnat”

 

Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen:

 

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi suoraan kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa muodostetun asiakas-, jäsen- tai sidosryhmäsuhteen hoitoon, analysointiin ja kehittämiseen.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen:

 

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi, mikäli sinä itse tai edustamasi yritys on esimerkiksi ostanut tuotteen tai palvelun meiltä, käyttänyt digitaalisia palvelujamme tai osallistunut tapahtumiin. Henkilötietoja käytetään Rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen tai muuhun sitoumukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen.

 

Asiakasviestintä:

 

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi asiakas- ja jäsenviestinnässään, esimerkiksi lähettääkseen sinulle tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ilmoituksia, tiedottaakseen palveluihin tehdyistä muutoksista ja pyytääkseen palautetta tuotteista ja palveluista.

Markkinointi:

 

Rekisterinpitäjä voi ottaa sinuun yhteyttä kertoakseen uusista tuotteista, palveluista tai eduista. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietoja tarjontansa räätälöimiseen ja relevantin sisällön tarjoamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että saatamme antaa suosituksia tai näyttää räätälöityä sisältöä ja räätälöityjä mainoksia omissa ja kolmansien osapuolten palveluissa.

 

Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen:

 

Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojasi tuotteidensa ja palveluidensa kehittämiseen.

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan seuraavat alakohdat:

 

 1. olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa olet osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi;

 3. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; ja

 4. käsittely on tarpeen Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapautesi syrjäyttävät tällaiset edut.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi pannakseen täytäntöön sopimuksen kanssasi tai edustamasi yrityksen kanssa (esim. tutkimuksen toteuttaminen, raportointi/laskutus).

 

Rekisterinpitäjällä on liiketoiminnan harjoittamiseen liittyviä oikeutettuja etuja, kuten oikeus edistää tuotteidensa ja palveluidensa myyntiä markkinoinnin ja myynnin keinoin, ja Rekisterinpitäjä voi oikeutetun edun perusteella harjoittaa suoramarkkinointia ja myyntiä yhteystietojasi hyödyntäen, mukaan lukien henkilötietojen käsittely profilointiin. Muita Rekisterinpitäjän oikeutettuja etuja, joiden perusteella henkilötietojasi voidaan käsitellä, ovat mm. neuvonta ja muu asiakaspalvelu ei-asiakkaille, liiketoiminnan edelleen kehittäminen sekä mahdollisten väärinkäytösten selvittäminen.

 

Mikäli tietojen käsittely ei perustu sopimustarpeeseen tai oikeutettuun etuun, voi Rekisterinpitäjä pyytää suostumustasi muunlaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

 

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi lisäksi lainsäädännön niin velvoittaessa, kuten esimerkiksi kirjanpitolain säilytysvelvollisuuden perusteella.

Nettisivukävijät:

 

Jos olet meihin yhteydessä esimerkiksi tiedustellaksesi palveluistamme, ilmoittautumalla järjestämäämme tapahtumaan tai tilaamalla meiltä uutiskirjeen, voimme käsitellä seuraavia sinua koskevia tietoja siinä laajuudessa kuin olemme ne sinulta saaneet:

 

 • Etu- ja sukunimi

 • Sähköposti

 • Puhelinnumero

 • Organisaation nimi yhteistietoineen

 • Maa

 • Henkilön asema ja yhteystiedot

 • IP-osoite

 • Muut meille halutessasi antamasi tiedot (esimerkiksi LinkedIn-profiilin web-osoite)

 

Tietoja käytetään yhteydenottosi tai pyyntösi käsittelemiseksi ja sinun ja Sponsor Insightin välistä yhteydenpitoa varten. Lisäksi tietoja käytetään Sponsor Insightin palveluiden ja tapahtumien markkinointiin, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tutkimuksissa järjestettävät arvonnat:

 

Tutkimuksissa järjestettävien arvontojen säännöistä ja henkilötietojen käsittelyistä ilmoitamme tarvittaessa erikseen kilpailukohtaisesti kyseisellä kampanjasivulla. Lähtökohtaisesti säännöt ovat seuraavat, ellei kilpailuissa ole erillistä tarkennusta ohjeista:

 

Rekisterinpitäjä tallentaa osallistujien itse erikseen antamat henkilötiedot (nimi, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite). Osallistujien henkilötietoja käsitellään palkintojen luovuttamiseksi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Reksiterinpitäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmannelle osapuolelle eikä käytä niitä suoramarkkinointiin.

 

Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä rekisterinpitäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

 

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja rekisterinpitäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan arvontaan mahdollisesti liittyvien rekisterinpitäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Questbackin, Facebookin, Twitterin, YouTuben tai Instagramin käyttöehtoja. Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, rekisterinpitäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

 

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mitä tietotyyppejä voimme käsitellä?

 

Rekisterinpitäjän keräämät henkilötiedot voivat sisältää muun muassa seuraavan tyyppisiä tietoja ja niihin tehtyjä muutoksia:

 

Muita kuin Rekisterinpitäjän liiketoimintaan liittyviä yksityisten henkilöiden tietoja ei kerätä tai tallenneta. Tutkimuskyselyitä varten tapahtumassa tai muussa tilanteessa kerätyn yksittäisen yhteystiedon (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) osalta lupa kysytään etukäteen keräystilanteessa. Tutkimuskyselyjä varten kerätty yksittäinen yhteystieto poistetaan rekisterinpitäjältä tutkimuksen lähetyksen jälkeen.

 

Perustiedot liiketoimintaan perustuvien yritysyhteystietojen osalta

 • etu- ja sukunimi

 • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumerot)

 • rekisteröidylle kohdistettu viestintä sekä niihin liittyvä toiminta

 • Henkilön edustama yritys

 • syntymäaika niihin tapahtumiin liittyen, joiden osalta esim. laivayhtiö sitä edellyttää

 • matkaseuralaisen nimet ja syntymäaika silloin, kun esim. laivayhtiö sitä edellyttää

Mistä lähteistä keräämme henkilötietojasi?

 

Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja ja niiden päivityksiä viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä, jotka tarjoavat luotto- ja henkilötietojen hankinta- ja päivityspalveluja, sekä julkisista hakemistoista ja muista julkisista tietolähteistä, kuten yritysten www-sivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Rekisterinpitäjä saa henkilötietoja yritysten edustajista myös näiden kollegoilta eli yrityksen tai muun yhteisön pääyhteyshenkilö voi kertoa Rekisterinpitäjälle henkilötietoja myös muista Rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvistä henkilöistä.

 

Nettisivukävijöistä kerätään tiedot Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Teemmekö henkilötiedoillasi profilointia?

EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaa profilointia on mikä tahansa henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoidaan tai ennakoidaan piirteitä, jotka liittyvät kyseisen luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai liikkeisiin.

 

Emme tee yllä kuvattua profilointia. Voimme sen sijaan muutoin analysoida ja hyödyntää rekistereissämme olevia henkilötietoja sekä yhdistää niitä kolmansilta tahoilta saataviin tietoihin. Muiden kuin yritysten edustajien henkilötietoja ei kerätä tai tallenneta.

Kenelle voimme jakaa henkilötietojasi?

Rekisterinpitäjä ei anna, myy tai muuten paljasta henkilötietojasi ulkopuolisille kolmansille osapuolille, ellei seuraavassa toisin mainita.

 

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi Rekisterinpitäjälle palveluita suorittaville kolmansille osapuolille. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi asiakaspalvelu, ohjelmistopalvelut, tutkimustoiminta, markkinointi ja tapahtumien tuottaminen. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi maksujen perimiseksi tuotteista ja palveluista, ja se voi esimerkiksi siirtää tai myydä maksamattomat laskut perintäpalveluja tarjoaville kolmansille osapuolille.

 

Henkilötietojesi suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää, minkä vuoksi se ei salli kyseisten osapuolten käyttää tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin kyseisten palvelujen tarjoamiseen, ja se edellyttää osapuolilta käyttäjän henkilötietojen suojaamista tämän tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterinpitäjä jakaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä yhdessä hallinnoi ja toteuttaa projekteja.

 

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tarkkaan harkittujen kolmansien osapuolten kanssa yhteisiin tai itsenäisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Tietoja voidaan jakaa kyseisiin tarkoituksiin vain silloin, kun kolmannen osapuolen suunniteltu käyttötarkoitus ei ole ristiriidassa tässä Rekisterinpitäjän tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.

 

Rekisterinpitäjä voi jakaa Rekisterinpitäjän tapahtumiin osallistuvien henkilötietoja harkintansa mukaan muille kyseisen tapahtuman osallistujille, mikäli se on tapahtuman luonteen vuoksi asianmukaista (esimerkiksi yritysten edustajille järjestetty tapahtuma).

 

Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi yrityskaupan tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä tai palvelun siirtyessä toiselle palveluntarjoajalle. Rekisterinpitäjä saattaa jakaa henkilötietojasi tuomioistuimen tai vastaavan määräyksestä.

Siirrämmekö henkilötietojasi EU-alueen ulkopuolelle?

 

Käsittelemme henkilötietojasi palvelimilla, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueella.

 

Rekisterinpitäjä saattaa kuitenkin jatkossa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

 

Näissä tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja muiden tietosuojatoimien noudattamista.

Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietojasi tässä rekisterissä niin kauan, kun Rekisterinpitäjällä on jokin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 kuvattu peruste tietojen käsittelyyn voimassa, sekä kohtuullisen ajan sen jälkeen.

 

Eri henkilöryhmien henkilötietojen käsittelyaika määräytyy seuraavin perustein:

 

Kuluttaja-asiakkaat

Emme käsittele, kerää tai tallenna kuluttaja-asiakkaiden henkilötietoja yksittäistä yhteystietoa lukuun ottamatta tutkimuskyselyitä varten. Henkilötieto poistetaan heti tutkimuksen päätyttyä

Yritysasiakkaiden edustajat

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin edustat Rekisterinpitäjän yritysasiakasta sekä päätösvuotta seuraavan kolmannen vuoden loppuun.

 

Tämän jälkeen Rekisterinpitäjä voi siirtää tarpeelliset henkilötietosi markkinointirekisteriin ja käsitellä sinua jälleen potentiaalisen yritysasiakkaan edustajana.

Potentiaalisten yritysasiakkaiden edustajat

 

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi toistaiseksi niin kauan, kunnes sinusta tulee asiakas tai kunnes vaadit tietosi poistettavaksi Rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä.

 

Sidosryhmien jäsenet

 

Rekisterinpitäjä voi käsitellä henkilötietojasi niin kauan kuin olet jonkin sidosryhmän jäsen, kuten edustat Rekisterinpitäjän yhteistyökumppania tai mediaa

 

Nettisivukäyttäjistä saatua henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakaspalvelun ja nettisivukokemuksen kehittämiseksi.

Onko sinun välttämätöntä antaa henkilötietojasi meille?

 

Jotta Rekisterinpitäjä voi täyttää väliseenne suhteeseen liittyvät sopimusvelvoitteensa, on Rekisterinpitäjän saatava ja käsiteltävä sinua koskevia henkilötietoja. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi tarjota sinulle niitä tuotteitamme ja palveluitamme, joiden yhteydessä on tarpeen käsitellä henkilötietoja.

Evästeiden (cookies) käyttö

 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.

 

Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

Me ja kolmannet osapuolet keräämme erityisesti seuraavia tietoja evästeiden avulla:

 

 • IP-osoite

 • vierailuaika

 • sivusto, jolta olet siirtynyt verkkosivuillemme

 • vieraillut sivut

 • käyttäjän selaintyyppi (kuten esimerkiksi Internet Explorer, Firefox)

 • käyttäjän maantieteellinen sijainti

Verkkosivustollamme käytössä olevat evästeet 

Seuraavat evästeet ovat käytössämme verkkosivustollamme:

 

Google Analytics. Käytämme Google Analyticsia verkkosivuston käytön seurantaan. Nämä evästeet päätelaitteellesi asettaa Google. Myös Googlella voi olla pääsy Google Analytics –evästeisiin ja näiden evästeiden avulla kerättyihin tietoihin. Lue lisää Google Analyticsista, mukaan lukien näiden evästeiden toiminta-ajoista täältä ja Googlen palveluista yleisesti täältä.

Evästeiden hallinnointi

 

Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen päätelaitteellesi ja haluat peruuttaa tätä koskevan suostumuksesi, voit estää evästeiden käytön sivuillamme esiintyvästä pop up-bannerista.  

 

Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta mikäli et halua vastaanottaa evästeitä, kehotamme sinua muuttamaan verkkoselaimesi asetuksia siten, että verkkoselaimesi estää kaikki evästeet tai että saat varoituksen ennen kuin eväste tallentuu, sekä poistamaan kaikki päätelaitteellesi jo tallennetut evästeet.

 

Lisätietoa siitä, miten voit muuttaa selaimen evästeiden hallinnointia koskevia asetuksia, löydät selaimesi käyttöohjeesta.

 

Huomaathan, että kaikkien evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivustomme toimintaan ja sen vuoksi jotkin verkkosivujemme toiminnot eivät välttämättä ole enää tällöin käytössäsi eivätkä välttämättä näy sinulle.

Rekisterin suojaus

 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Miten voit käyttää henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi?

Pääsääntöisesti toteutamme pyyntösi kuukauden sisällä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöön oikeuksiesi käyttämiseen liittyen. Sinulle kuuluvia oikeuksia ovat:

a)     Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita sinusta on kerätty. Käytännössä tämä toteutuu niin, että asianmukaisen ja tunnistetun pyyntösi perusteella toimitamme sinulle raportin henkilötiedoista, joita sinusta on henkilörekisteriin kerätty.

b)    Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen oikaisemista tai poistamista. Mikäli huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit tehdä meille oikaisupyynnön.

c)     Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen poistamista. Meillä on velvollisuus poistaa pyytämäsi henkilötiedot henkilörekisteristämme, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy, eikä muusta lainsäädännöstä tai viranomaismääräyksestä aiheudu tietojen säilyttämisvelvollisuutta:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsiteltiin;

 2. peruutat antamasi suostumuksen, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

 3. vastustat käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyen eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin;

 4. henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti;

 5. henkilötietosi on poistettava Euroopan unionin oikeuteen tai Suomen lainsäädäntöön perustuvan Rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai

 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä, kuten Rekisterinpitäjän digitaalisten tietopalveluiden tilauksen yhteydessä.

d) Oikeus pyytää sinusta kerättyjen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Voit pyytää Rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mikäli:

 1. kiistät Rekisterinpitäjällä olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden;

 2. käsittely on lainvastaista ja vaadit poistamisen sijaan käytön rajoittamista;

 3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

 4. olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet sinun perusteesi.

e)    Oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Mikäli Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi oikeutetun edun perusteella, on sinulla oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kaikilla tämän tietosuojaselosteen kattamissa rekistereissä olevilla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia varten.

f)   Oikeus siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen. Jos henkilötietojesi automaattinen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, on sinulla oikeus saada Rekisterinpitäjälle toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

g)   Oikeus peruuttaa suostumus. Mikäli kaikkia tai osaa henkilötiedoistasi käsitellään tässä rekisterissä antamaasi suostumukseen perustuen, on sinulla oikeus peruuttaa antamasi suostumus.

h)   Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Mikäli mahdollista erimielisyyttä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen ei saada sovinnollisesti ratkaistua sinun ja Rekisterinpitäjän välillä, on sinulla oikeus viedä asia tietosuojaviranomaisen ratkaistavaksi.

Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Me olemme suomalainen ja Suomessa operoiva yhteisö. Tähän henkilörekisteriin ja siihen sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n tietosuoja-asetusta.

Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapoja. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tietosuojaselosteen päivittämisestä.

Ota yhteyttä:

Sponsor Insight Finland/Olson&Puskala Oy on kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Otathan yhteyttä, mikäli sinulle herää kysyttävää tietosuojakäytäntöömme liittyen. Yhteystietomme ovat seuraavat: klaus.virkkunen@sponsorinsight.fi ja 09 6818520

 

Päivitetty viimeksi 21.1.2022.

bottom of page